Alm. betingels. og persondata

Ansvar og deltagelse

Du skal som kunde være opmærksom på at du under enhver af vores retreats, workshops, aftengrupper og enkeltsessioner – herunder massager har ansvaret for selv at sige til og fra. Du har således selv ansvaret for din egen sundhed, såvel psykisk som fysisk og må være indforstået med at Abildgaard-Kursussted/ Mahamudrainstitut Aps, samt enhver som arbejder på instituttets vegne eller som enkeltpersoner i forbindelse med ovennævnte seminarer mv. ikke hæfter for nogen form for skade. Dette gælder også evt. tyveri eller sagsskader f.eks. forårsaget af andre deltagere. Al deltagelse foregår under eget ansvar. Såfremt du som deltager ødelægger eller beskadiger ting eller forårsager skade på andre, hæfter du for dette.

Deltagelse i alle aktiviteter – fra tantra-massage til uddannelser, i arbejdsgrupper, på camps og retreats – forudsætter at du er sund og rask uden infektioner og andre evt. smitsomme sygdomme. Hvis du på nogen måde er i tvivl herom, så tag for en sikkerheds skyld et check hos din læge. Hvis du på trods af at have haft – eller burde have haft – viden om sådanne lidelser, deltager, vil du kunne pådrage dig et erstatningsansvar.

Intet af det som foregår på Abildgaard-Kursussted/ Mahamudrainstitut Aps har karakter af, eller skal betragtes som “terapi”eller behandling. Du inviteres til at gå på undersøgelse i dig selv, og det forudsættes at du er psykisk og fysisk sund og rask.

Du skal forvente at kursusledelse/undervisere/assistenter også vil kunne indgå aktivt i alle øvelser på uddannelser, retreats og workshops. Dette hænger sammen med vores opfattelse af, at vi åbner et rum for fælles undersøgelse.

En væsentlig del af alle Mahamudrainstituttets øvelser er både at blive bedre til at sanse det impulsive “nej”, og naturligvis for den, der får det i mødet med den “nej-sigende”, øjeblikkeligt at handle på det, og iagttage egne historier i den forbindelse.

Et “nej” skal øjeblikkeligt respekteres (både i forbindelse med massager og seminarer/retreats), og såfremt at vi fornemmer, at dette ikke sker tydeligt nok, kan vi være nødt til at afbryde vedkommendes videre deltagelse i seminaret/mødet/massagen uden refusion af betaling.

På vores retreats skal du regne med at  være til stede 24 timer i døgnet og ikke kunne gå ærinder eller have andre møder undervejs. Vi opererer ikke med start og sluttidspunkter på de enkelte dage (ud over den første og sidste dag) idet øvelser dels typisk strækker sig til langt ud på aftenen, og tiden “imellem” også fungerer som en del af retreaten.

Aflysning af samtale/massage

Fastlagte samtale og/eller massageterminer kan aflyses indtil 14 dage før aftalt tidspunkt. Ved senere aflysning forfalder det fulde honorar til øjeblikkelig betaling.

Vilkår og betingelser for køb af kurser samt deltagelse på tidsbegrænsede arbejdskontrakter (praksis-fællesskaber) hos Abildgaard-Kursussted/ Mahamudrainstitut Aps

Angående ansøgninger
Ansøgninger til Abildgaard-Kursussted/ Mahamudrainstitut Aps kurser er gratis og uforpligtende.
Angående events/arrangementer
Alle tilmeldinger til events/arrangementer, som ikke er gratis, fungerer som et billet-køb. Dvs. du får tilsendt en ordre, og/eller en billet/ mail med bekræftelse til det valgte arrangement, og denne ordre/billet kan ikke refunderes. Det vil være denne mail/bekræftelse af, at du er på deltagerlisten/ er tilmeldt, der fungerer som din tilmelding, uanset evt. senere fremsendt information om praktiske oplysninger, betaling etc.

Værten, kursusudbyder

Kurset eller workshoppen du tilmelder dig udbydes af Abildgaard-Kursussted/ Mahamudrainstitut Aps, i det følgende benævnt os/vi.

Nærværende vilkår og accept af aftalen
Ved bekræfte din deltagelse pr. mail, indgår du en bindende aftale med os og du accepterer at nærværende vilkår er gældende . Vi har ret til, til enhver tid at ændre nærværende vilkår og du bør derfor hver gang du indgår en ny aftale hos os, læse vilkårene igennem på ny – de kan være ændret siden sidst .

Fortrydelsesret:
Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os:

Abildgaard-Kursussted/ Mahamudrainstitut Aps, Nølev Byvej 36, Nølev, 8300 Odder mailadresse: jesperhejl(at)me.com ….Erstat “(at)” med @ når du skriver til mailadressen.

din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring – f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse:
Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig – se dog nedenfor under overskriften “Tilmelding foretaget senere end 14 dage før opstart” – uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Tilmelding foretaget senere end 14 dage før opstart:
Hvis du tilmelder dig et kursus/workshop senere end 14 dage før opstart – det vil sige et kursus/workshop med opstart inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du ved udøvelse af fortrydelsesretten betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de timer der har været afholdt frem til det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenholdt med timeantallet for det fulde bestilte undervisningsforløb.


Fortrydelsesretten beskrevet ovenfor, er rettigheder du har efter forbrugeraftaleloven.

Vedr. prisændringer:

Vi forbeholder os ret til at foretage nødvendige ændringer i prisen, dog naturligvis ikke for kurser/workshops som du allerede har tilmeldt dig via vores hjemmeside/mail. Eventuelle prisstigninger vil dog blive varslet for igangværende deltagere i de løbende arbejdsgrupper minimum 6 måneder forud for næste år.

Tidspunktet for gennemførelse og aflysninger fra vores side:

De planlagte datoer for kursets/workshoppens opstart og gennemførelse oplyser vi på vores hjemmeside og andre steder, er planlagte datoer.

Vi har ret til at ændre på førnævnte planlagte datoer i tilfælde af sygdom hos underviseren kombineret med manglende mulighed for at finde en erstatningsunderviser og lignende forhold, som vi ikke indenfor rimelighedens grænser kunne have forudset.

Gennemførelsen af kurset/workshoppen som du vil deltage på, er betinget af at der tilmeldes minimum 12 deltagere. Opnår vi ikke det krævede minimumsdeltagerantal, har vi ret til at beslutte at kurset ikke skal gennemføres.

Du vil dog naturligvis i sådanne tilfælde modtage betalte beløb retur, alternativt, såfremt du måtte ønske det, vil vi forsøge at få dig overført til et andet senere hold, hvor der er tilstrækkeligt antal deltagere.

Forbehold for optagelse
Uanset indbetalingen af betaling forbeholder Abildgaard-Kursussted/ Mahamudrainstitut Aps sig retten til ikke at optage en deltager på et seminar elelr en workshop, i hvilket fald betalingen så tilbageføres.

Være opmærksom på at der på visse ordninger vil kunne være særlige aftaleforhold. Disse fremgår da af det enkelte aftalegrundlag.

Personoplysninger og vores behandling af dem jævnf persondata-forordningen

Mahamudrainstitut Aps / Abildgaard kursussted er dataansvarlig i forhold til personoplysninger der modtages i forbindelse med indgåelsen af en aftale om deltagelse i et seminar eller et massagemøde.

Vi modtager oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Mahamudrainstitut indsamler og behandler således personoplysninger med det formål, at kunne holde aftalen, sørge for korrekt fakturering og sende information i forbindelse med den konkrete aftale.

Dette sker jf. persondata- forordningens art. 6, stk. 1, litra b), jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1; for at kunne overholde en retlig forpligtelse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c), jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1; i leverandøren legitime interesse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f), jf. databeskyttelses- lovens § 6, stk. 1 med det formål, at kunne informere, yde service og vejledning af relevans.

Kundedata videregives ikke til trediepart.
For personoplysninger omfattet af bogføringsloven opbevares disse i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, personoplysningerne vedrører.

For personoplysninger som ikke er omfattet af bogføringsloven opbevares disse i en periode på maksimalt 3 år fra aftalens ophør i overensstemmelse med almindelige forældelsesfrister, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.

Mahamudrainstitut fører hverken et kundekartotek eller anvender et CRM system. Mails opbevares i vores Mailprogram, liste over seminar-deltagere i et simpelt regneark.

Nyhedsbrev fremsendes kun efter at du som kunde aktivt har anmodet om det på vores hjemmeside, og kræver kun at du angiver din mailadresse. Vi benytter i den sammenhæng MailChip newsletter-system integreret i WordPress.

I medfør af databeskyttelseslovningen har du som kunde en række rettigheder i forhold til Abildgaard-Kursussted/ Mahamudrainstitut Aps behandling af oplysninger.

De omfatter retten til:
at få indsigt i de personoplysninger, som behandles om dig
at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
…. i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset.

Dataansvarlig person hos Abildgaard-Kursussted/ Mahamudrainstitut Aps er Mads Jesper Løye Hejl