Relaesthetics

Relaesthetics en uddannelse fra Mahamudrainstitut- institut for indre rum og bevægelse: (Start 2022)
At udvikle den æstetiske berørings- og bevægelseskompetence med afsæt i Tantra, Yoga og nyere systemisk bevægelses- og erkendelsesteori.

relaesthetics-trainer

At være i kontakt og dialog

På trods af eller måske netop på grund af udviklingen af de såkaldte “sociale medier”, hvor mennesker i stigende grad udveksler data, historier og lader sig informere over internettet, oplever vi stigende ensomhedsfølelse og alene-væren i samfundet.

Vi er forbundne, men oplever adskillelse. Kontakt erstattes af oplevelser. Kompetencen til at relatere med hinanden UDEN at vi skal have noget UD af det – dvs. IKKE være hinandens middel til at opnå en eller anden form for tilfredsstillelse, men blot erkende dyb samhørighed, forsvinder.

Det fører til psykologisk lidelse og en stigende søgning til alle mulige former for psykoterapi, psykologiske samtaler og behandlinger. Behandlinger der i princippet bygger på det samme. Samtalerne eller behandlingerne bliver til et middel til at opnå noget andet.

Med mange års erfaring som grundlæggere og ledere af Mahamudra tantra massage uddannelsen på Mahamudrainstitut, utallige møder med mennesker i denne smukke ramme, 30 års praksis med systemiske samtaler og -undervisning – har vi set, at det ikke er behandling som mennesker behøver, men at opdage hvad det vil sige at være i kontakt, og at opdage hvad en dialog i bevægelse med et andet menneske – som ikke betinges af et mål eller en ambition – gør.

Vi har set, hvor vanskeligt det er for mange mennesker at bevæge sig frit, opmærksomt og bevidst.

Vi har erfaret, hvor let vi mennesker bliver ude af sig selv – og ude af stand til at sanse det, som er. I stedet er vi optaget af det, som var, skal eller bør komme.

Barrierer og grænser

Mødet i den ramme, som en Mahamudra tantra massage åbner for, er ganske unikt. Det fungerer som elskovskunst. Skaber kontakt til lyst, hengivenhed og bevidst opmærksomhed. Det er et fuldstændigt livs-forvandlende møde.

For mange mennesker er der imidlertid en barriere at overvinde i forhold til at mødes med et fremmed menneske uden tøj på i sådan et sanseligt elskovsmøde.

De har gemt sig bag sine grænser. De har bygget mure op omkring sig. Det er en naturlig følge af dårlige erfaringer med brugs-sex og relationer, hvis sigte måske ubevidst har været at “bruge hinanden”.

Nogle er stivnede helt konkret i krop og intellekt. De lever i høj spænding og en følelse af at måtte “passe på sig selv”.

Relaesthetics -At sanse og bevæge

At sanse betyder at bevæge sig. Alle vores sanser virker igennem bevægelse. Hvor der er høj permanent kropsspænding, reduceres sanseligheden. Det er simpelthen hensigten med denne spænding: At blive mindre følsom og ikke føle sig så sårbar.

Derfor giver det heller ingen mening at “slippe” denne spænding uden at have noget at sætte i stedet. Tykke mure og et panser omkring sig, kan erstattes af eller opløses i bevægelighed.

Evnen til at bevæge sig afspændt med det, der er, som en dygtig delfin, der kan boltre sig i havet i alt slags vejr – åbner et rum for sanselighed. Det skaber evnen til at relatere, i det som ER, og ikke i ideen om det, som er.

I uddannelsen i Relaesthetics inviterer vi til at opdage, at kontakt til livet og det levende sker igennem opmærksomhed på, at alt erkendes i sig: At kontakt til det “derude”, sker igennem det “derinde”.

At det som sanses, når der sanses, ER “mig”.
Jeg ER “min” sansning.
Jeg ER bevægelse og KAN ikke være hverken en ide eller en fortælling.

Uddannelsen i relaesthetics

Vi tilbyder et uddannelsesforløb, der sætter deltagerne i stand til at virke som selvstændig Relaesthetics-træner.

Det betyder: “At understøtte og lede mennesker til en højere bevægelseskompetence, gøre det lettere for dem at relatere og skabe kontakt, og at leve et afspændt sanseligt og kreativt liv.”

Ordet “Æstetik” kommer af det græske: Aisthetike på Latin: Aesthetica – “det som sanses”.

Metoden er at invitere mennesker ind i det “æstetiske møde”. Skridt for skridt at opdage, hvordan bevidsthed om kontakt opstår igennem det, som erfares og sanses konkret i dette øjeblik.

Et forløb af møder

Som vejleder/træner i Relaesthetics tilbyder du et forløb af møder der inviterer til at genopdage bevægelighed og sanselighed, og erfare hvordan det bliver enkelt at bevæge sig impulsivt i et ja og et nej uden noget behov for at betinge sig selv igennem en forklaring eller grund.

Udgangspunktet eller indgangen vil være at bevæge sig sammen i rammen af en meditativ massage. Den foregår i kropslig aktiv dialog imellem den, som leder mødet og den, som har opsøgt sin træner.

Mødet rammes ind af et enkelt ritual. Det finder sted i gulvplan og påklædt. Træneren leder mødet ud fra sin baggrund med praktisk og erfaret indsigt i bevægelse, krop, sanselighed og bevidsthed.

Massagen inviterer “æstetisk” ind i intimitet, kontakt, opmærksomhed, langsomhed, klarhed, rytme og bevægelighed.

Spiritualitet som kontakt i det som er

Mødet peger ind i “spiritualitet”, der ikke funderes i tro eller esoteriske forestillinger, men på indsigt og jordbunden, empirisk kontakt til det, som er.

“Træneren” – udfører altså IKKE terapi eller behandling. Han/hun møder dette menneske i åbenhed og inviterer til at bevæge sig sammen med sig.

Som uddannet i Relaesthetics vil du komme til at råde over et bredt spektrum af kompetencer, der gør det muligt at møde mennesker, hvor de er.

Ved at give et menneske mulighed for at spejle sig i en sådan kropslig dialog- opstår ikke alene en ny bevægelses-kompetence men også en indsigt i, hvordan vi relaterer så bevidst kontakt opstår?

En sådan erkendelse er fundamentalt livs-forandrende

Uddannelsen trækker på og indeholder elementer fra:

 • Yoga, Thai-yoga-massage, akro-yoga, Aerial-Yoga, Kinästetik, meditation, dans, Aikido,
 • Ayurveda, Ayurveda-massage, Marma-massage, Fascie-træning, Tantra, Mahamudra tantra massage.
 • Anatomi og indsigt i kroppens funktion, system og struktur
 • Systemisk praksis, -handlen, -forståelse, -indsigt og samtale.

relaesthetics-trainer aeriel

Som en del af uddannelsen til Relaesthetics tilbydes moduler i opstart af egen praksis og forretningsmodel.

Hvem henvender Relaesthetics udd. til?

Uddannelsen henvender sig til alle, som er – eller vil – i kontakt med mennesker.

Mærker du i dig et behov for:

 • At undersøge og få indsigt i din egen måde at relatere til livet med alt, hvad det omfatter?
 • At udvikle din kompetence til at gå i dialog – kropsligt som igennem samtale?
 • At udvide din nuværende praksis som kan være yoga, meditation, dans, bevægelse og samtale?
 • At finde en ny – eller supplere din eksisterende levevej ved at arbejde med både relations- og bevægelseskompetence?
 • At kunne bevæge dig impulsivt, uden angst og meget klart på en sådan måde, at du ikke “fryser” eller forbliver i situationer, du spontant sanser, ikke er gode for dig?
 • At undersøge hvad “bevægelighed” og “kontakt” vil sige sammen med andre mennesker?
 • At være med til at øge bevidstheden om, hvad berøring, nærhed, intimitet  og sanselighed betyder for os?
 • At være med i et udviklende, udforskende, legende, nysgerrigt fællesskab af mennesker, som vil undersøge alt dette?
 • At sætte rammer og lede?

Din baggrund:

 • Måske har du erfaring med at undervise i Yoga, Pilates, dans eller andet med kroppen?
 • Måske råder du over en samtale-terapeutisk uddannelse?
 • Måske har du erfaring med massage, hvor du “behandler” nogen, og vil noget andet?
 • Måske har du interesse i tantra og tantra-massage?
 • Måske har du set, hvor meget det, at der er kontakt i mødet med mennesker og livet i det hele taget, betyder for dig selv, dit velbefindende og sundheden?

Med andre ord fungerer uddannelsen i Relaesthetics såvel som en selvstændig uddannelse, som en videreuddannelse for terapeuter, behandlere og mennesker der beskæftiger sig med yoga, meditation, træning, sundhed og helbred af enhver art og vil undersøge et andet møde, end det der foregår i ambition og “professionel distance”.

Uddannelsesforløbet åbner for etablering af selvstændig praksis.

Ikke mindst vil den – for den enkelte deltager – åbne en dør til et helt nyt liv

Optagelse og ansøgning Relaesthetics

Optagelse til uddannelsen i Relaesthetics sker efter ansøgning og forudgående samtale, og forudsætter en vis bevægelighed i såvel krop som intellekt.

Din ansøgning skal indeholde dine kontaktoplysninger og  baggrund og sendes pr. mail til:

Mads Jesper: jesperhejl(at)me.com. Erstat “(at)” med @ når du skriver adressen i dit mailprogram.

I lighed med vores andre uddannelses-forløb er der “cirkulært” optag. Dvs. vi optager løbende således at øvede kommer til at træne med uøvede. For alle finder vi det den bedste måde at tilegne sig ny viden, indsigt og færdigheder på.

Pris

Studieafgiften for et uddannelsesår som Relaesthetics omfattende 8  weekender iht. års-programmet udgør ... pris følger

Prisen er inkl. overnatning (i fælles soverum) og forplejning (vegetarisk -ayurvedisk)  på seminar-dagene.
Det vil også være muligt for deltagerne selv at arrangere overnatning, dog uden mulighed for reduktion i studieafgiften.

Forløb og tid

Varighed

Uddannelsen løber over 4 år.

Sprog

Undervisningssproget vil være på dansk, engelsk og tysk – afhængigt af deltagerne og behov.

Et studieår

Et studieår omfatter 8 weekender om året fra fredag eftermiddag (kl. 17.00 til søndag eftermiddag kl. 15.00)

Datoer 2022

(Datoer følger..)